үйлдвэрлэлийн технологийг дэлхийн хэмжээнд санал болгож байна