алт болон түүнтэй холбоотой ашигт малтмалын олборлолт