нүүрсний хэрэглээнээс угсралтын ивээн тэтгэгч бутлуур